I drove through a tree. It was ok. (Photo courtesy of a fellow tourist.)

2007-06-13 20:31:19 UTC

39.8585°, -123.71915°

2007 (343)
roadtrip (46)


car (21)


tree (19)