The Acropolis

2007-07-28 09:55:32 UTC

37.969513°, 23.733807°

2007 (343)
athens (17)