The elusive skipping snail.

2005-08-23 18:16:17 UTC

45.52534°, 13.583517°

europe (284)
2005 (160)
slovenia (31)