small medium large

2005-02-22 05:34:59 UTC

-33.7676°, 150.906056°

2005 (160)
australia (115)
zoo (65)
featherdale (13)


kangaroo pouches in the zoo gift shop